Uchwała Nr XXII/192/04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 30 listopada 2004r.

w sprawie stwierdzenia nieważności dokonanych zmian w składzie osobowym Zarządu Osiedla nr 2 w Bogatyni

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z § 15 ust. 2 Statutu Osiedli miasta Bogatyni podjętego Uchwałą Nr 141/91 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 2 lipca 1991r.,

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się nieważnośł dokonanych zmian w składzie osobowym Zarządu Osiedla nr 2 w Bogatyni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.