Uchwała Nr XXIII/193/04

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.art.109 ust.1 i 2 ; 111 ust. 1 i 2, 112 i 124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U . Nr 155 poz.1014 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627).

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala co następuje

§ 1

1. Zatwierdza się zwiększenie wydatków GFOŚ i GW o kwotę 707.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zatwierdza się zmniejszenie wydatków GFOŚ i GW o kwotę 707.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym:

- wydatki inwestycyjne kwota 84.550,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 1.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

z tego:

- subwencja ogólna oświatowa z budżetu państwa kwota 1.200,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 3.394.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację wydatków inwestycyjnych kwota 3.394.000,00 zł.

§ 3

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.002.099,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym:

- wydatki na zadania inwestycyjne kwota 600.000,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 9.488.899,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym:

- wydatki na zadania inwestycyjne kwota 8.671.688,00 zł

w tym: wydatki majątkowe (aport) kwota 100.000,00 zł

- wydatki na obsługę długu publicznego kwota 461.111,00 zł

§ 4

1.Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetowych o kwotę 5.094.000,00 zł

z tego:

- pożyczka w wysokości 3.394.000,00 zł - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Markocice w Bogatyni

- pożyczka w wysokości 1.700.000,00 zł- modernizacja stacji uzdatniania wody w Bogatyni-Zatoniu

§ 5

W programie inwestycji wieloletnich (załącznik Nr 8 a do Uchwały Nr XV/117/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 23 marca 2004r w sprawie budżetu gminy na 2004 rok) dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się wielkośł nakładów do poniesienia w 2004 roku o kwotę 600.000,00 zł na zadanie: „Modernizacja Bogatyńskiego Ośrodka Kultury” (dział 921, rozdział 92105 § 6050).

2. Zmniejsza się wielkośł nakładów do poniesienia w 2005 roku o kwotę 511.000,00 zł na zadanie: „Modernizacja Bogatyńskiego Ośrodka Kultury” (dział 921, rozdział 92105 § 6050).

Ogółem wielkośł nakładów na w/w zadanie po zmianach wyniesie 4.300.000,00 zł

z tego:

- 2004 rok - 2.600.000,00 zł

- 2005 rok - 1.700.000,00 zł

§ 6

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2004 rok będzie wynosił:

- po stronie dochodów budżetowych 98.495.876,00 zł

- po stronie wydatków budżetowych 94.631.731,00 zł

- nadwyżka budżetowa 3.864.145,00 zł

- przychody budżetowe w wysokości 3.631.275,00 zł

- rozchody budżetowe w wysokości 7.495.420,00 zł

- przychody GFOŚ i GW 4.878.350,00 zł

- środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2003 r. 1.635.267,00 zł

- wydatki GFOŚ i GW 6.513.617,00 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną częśł Uchwały Nr XV/117/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie budżetu Gminy na rok 2004.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIII/193/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 30 grudnia 2004 roku

Zwiększa się plan wydatków GFOŚiGW ogółem o kwotę 707.900,00 zł

z tego:

W dziale 900, rozdział 90011 o kwotę 707.900,00 zł

z tego:

- § 4300 „ Zakup usług pozostałych” o kwotę 707.900,00 zł

punkt 3

- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz letnie i zimowe utrzymania ulic i chodników kwota 682.100,00 zł

punkt 9

- cięcia sanitarne drzew, nasadzenia krzewów oraz utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy kwota 25.800,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków GFOŚiGW ogółem o kwotę 707.900,00 zł

z tego:

W dziale 900, rozdział 90011 o kwotę 707.900,00 zł

z tego:

- § 2960 „ Przelewy redystrybucyjne” o kwotę 623.350,00 zł

wpłata nadwyżki do WFOŚ i GW

- § 6110 „ Wydatki inwestycyjne funduszy celowych o kwotę 84.550,00 zł

przebudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni-Zatoniu

Zmiana zostanie uwzględniona w załączniku Nr 8 „ Program inwestycji wieloletnich”.

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 1.200,00 zł

z tego:

W dziale 758, rozdział 75801 § 2920 - zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 1.200,00 zł

- subwencja oświatowa (pismo Nr ST5-4820-37g/2004 z dnia29.11.2004r.)

Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 3.394.000,00 zł

z tego:

W dziale 900, rozdział 90001 § 6260 - zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 3.394.000,00 zł

- dotacja z funduszu celowego na zadanie inwestycyjne pn; „ Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Markocicach”

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.002.099,00 zł

z tego:

W dziale 400, rozdział 40002 § 4300 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 352.100,00 zł

- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych

W dziale 710, rozdział 71004 § 2710 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 4.000,00 zł

- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu (współfinansowanie projektu kształtowania granicy rolno-leśnej).

W dziale 750 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 45.999,00 zł

z tego:

rozdział 75023 § 4300 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 30.000,00 zł

rozdział 75095 § 4210 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 15.999,00 zł

- wydatki okolicznościowe

W dziale 921, rozdział 92109 § 6050 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 600.000,00 zł

- modernizacja BOK w Bogatyni

Zmiana zostanie uwzględniona w załączniku Nr 8 „ Program inwestycji wieloletnich”.

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 9.488.899,00 zł

z tego:

W dziale 400, rozdział 40002 § 6050 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.700.000,00 zł - modernizacja stacji uzdatniania wody w Bogatyni - Zatoniu

Zadanie będzie realizowane w 2005 roku (zmniejszenie przychodów o kwotę 1.700.000,00 zł).

Zmiana zostanie uwzględniona w załączniku Nr 8 „ Program inwestycji wieloletnich”.

W dziale 700, rozdział 70005 § 4300 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 4.000,00 zł - operaty szacunkowe, podkłady geodezyjne, podział gruntu, ogłoszenia w prasie, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne oraz opłaty za wpis do ksiąg wieczystych. (zwiększenie: dział 710, rozdział 71004 § 2710).

W dziale 710, rozdział 71095 § 6010 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 100.000,00 zł

- aport pieniężny - udziały w Funduszu Poręczeń Kredytowych 50.000,00 zł

- aport pieniężny do nowotworzonej spółki kwota 50.000,00 zł

W dziale 757 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 461.111,00 zł

z tego:

rozdział 75702 § 8070 - zmniejsza się wydatki o kwotę 350.000,00 zł

- odsetki od pożyczki zaciągniętej w NFOŚ i GW kwota 280.000,00 zł

- odsetki od kredytu zaciągniętego w KB SA w Warszawie II/O w Jeleniej Górze (kredyt denominowany) kwota 70.000,00zł

rozdział 75704 § 8020 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 111.111,00 zł

- środki na ewentualną spłatę poręczonego kredytu zaciągniętego przez SPZOZ w Bogatyni

W dziale 900 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 7.223.788,00 zł

z tego:

rozdział 90001 § 6050 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 6.871.688,00 zł

Zgodnie z podpisanymi umowami realizacja zadania nastąpi w 2005 roku.

Zmniejszenie dotyczy:

- pożyczki w kwocie 3.394.000,00 zł (zmniejszenie przychodów)

- dotacji o kwotę 3.394.000,00 zł (zmniejszenie dochodów: dział 900, rozdzial90001 § 6260).

- odsetek od pożyczki kwota 83.688,00 zł

Zmiana zostanie uwzględniona w załączniku Nr 8 „ Program inwestycji wieloletnich”.

rozdział 90003 § 4300 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 352.100,00 zł

- wywóz nieczystości stałych i płynnych, letnie utrzymanie ulic i chodników, akcja ZIMA

Zadanie uwzględniono w planie wydatków GFOŚ i GW

Przychody w wysokości 3.631.275,00 zł

z tego:

1.Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.932.452,00 zł

a) kredyty kwota 2.000.000,00 zł

z tego uchwały podjęte w br. w sprawie zaciągnięcia kredytu:

- kredyt zaciągnięty w PKO BP SA Oddział 1 w Bogatyni kwota 1.000.000,00 zł „Zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni (UR Nr XX/170/04 z dnia 19.10.2004r.)

- kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł zaciągnięty na zadanie inwestycyjne pn;” Zagospodarowanie terenów sportowych przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie (UR Nr XXII/189/04 z dnia 30.11.2004r.)

b) pożyczki kwota 932.452,00 zł

w tym uchwały podjęte w br. w sprawie zaciągnięcia pożyczki:

- pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 87.000,00 zł, zaciągnięta na zadanie inwestycyjne „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej osiedla mieszkaniowego przy ul. Chopina w Bogatyni” (UR. Nr XIV/110/04 z dnia 26.02.2004r.)

- pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 67.000,00 zł zaciągnięta na zadanie inwestycyjne „Wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych przy ul. Chopina w Bogatyni z miejskiej magistrali ciepłowniczej” (UR Nr XIV/112/04 z dnia 26.02.2004r.)

- pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 778.452,00 zł zaciągnięta na zadanie inwestycyjne „Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach: Sieniawka, Kopaczów, Porajów” (UR. Nr XX/169/04 z dnia 19.10.2004r.)

UWAGA:

- pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 3.393.950,00 zł na zadanie inwestycyjne „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Markocice w Bogatyni - dociążenie oczyszczalni ścieków” (UR. Nr XIV/111/04 z dnia 26.02.2004r.) - uchwała podjęta w 2004 roku, pożyczka wpłynie w 2005 roku zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 2 241.000,00 zł. W projekcie budżetu na 2005 rok w przychodach uwzględniono kwotę pożyczki w wysokości 2.241.000,00 zł.

2.Nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 698.823,00 zł

Rozchody w wysokości 7.495.420,00 zł

z tego:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

a) pożyczka z WFOŚ i GW (oczyszczalnia ścieków w Sieniawce - 600.000,00 zł - UR. Nr XLVIII/435/97 z dnia 05.08.1997r.)

- spłata kwota 30.000,00 zł

b) pożyczka z WFOŚ i GW (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni - 2.000.000,00 zł - UR Nr XLVII/444/97 z dnia 05.08.1997r.)

- spłata kwota 400.000,00 zł

c) pożyczka z WFOŚ i GW (kotłownia olejowa w Opolnie Zdroju -80.000,00 zł - UR. Nr XLI/296/01 z dnia 27.11.2001r.)

- spłata kwota 20.000,00 zł

d) pożyczka z WFOŚ i GW (budowa sieci wodociągowej w Działoszynie - 500.000,00 zł - UR. Nr XXVII/215/02 z dnia 10.10.2000r.)

- spłata kwota 100.000,00 zł

e) pożyczka z WFOŚ i GW (budowa sieci wodociągowej w Działoszynie - 150.000,00 zł - UR Nr XLI/296/01 z dnia 27.11.2001r.)

- spłata kwota 30.000,00 zł

f) pożyczka z WFOŚ i GW (wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączam w Bogatyni - zad. 219 - 190.000,00 zł - UR. Nr III/19/02 z dnia 05.12.2002r.)

-spłata 40.000,00 zł

g) pożyczka z NFOŚ i GW (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni - kwota 13.480.000,00 zł - UR. Nr XII/106/99 z dnia29.06.1999r.)

- spłata kwota 2.100.000,00 zł

h) spłata zaciągniętego kredytu na zadania inwestycyjne (kredyt denominowany na franki szwajcarskie -UR. Nr LXIII/562/98 z dnia 09.06.1998r. oraz UR. Nr LXII/559/98 z dnia 26.05.1998r.)

- spłata 4.449.120,00 zł - 55.556,00=4.393.564,00zł

i) pożyczka z WFOŚ i GW (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni - kwota 1.500.000,00 zł - UR. Nr XXVII/215/02 z dnia 10.10.2000r.)

- spłata 200.000,00 zł

j) pożyczka z WFOŚ i GW (budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej sieci wodociągowej - kwota 150.000,00 zł - UR. Nr IX/60/03 z dnia26.06.2003r.)

- spłata 60.000,00 zł

k) pożyczka z WFOŚ i GW (wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych i przedszkola - kwota 93.000,00 zł - UR. Nr X/66/03 z dnia16.09.2003r.)

- spłata 15.500,00 zł

l) pożyczka z WFOŚ i GW (wykonanie montażu wymiennika ciepła w Przedszkolu Nr 3 w Bogatyni - kwota 20.000,00 zł - UR. Nr X/64/03 z dnia 16.09.2003r.)

- spłata 10.000,00 zł

ł) pożyczka z WFOŚ i GW (wykonanie sieci kanalizacji wraz z przepompownią ścieków pomiędzy TBS w Opolnie Zdroju a miastem Bogatynia - kwota 148.000,00 zł - UR. Nr X/65/03 z dnia 16.09.2003r.)

- spłata 29.600,00 zł

m) pożyczka z WFOŚ i GW (wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszalnych przy ul. Chopina w Bogatyni z miejskiej magistrali ciepłowniczej - kwota 67.000,00 zł - UR. Nr XIV/04 z dnia 26.02.2004r.)

- spłata 11.200,00 zł

n) kredyt z PKO BP (zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni) kwota 1.000.000,00 zł - UR. Nr XX/170/04 z dnia 19.10.2004 r.)

- spłata 55.556,00 zł

Sporządziła: Danuta Kapuścińska