ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 5 lipca 2022 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
2.1. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki tej opłaty /projekt nr 589.2022/.
3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni