Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Zostanie ono opublikowane na stronie prowadzonego postępowania wraz z SWZ po jego publikacji w Dz.U.UE.