Zarządzenie Nr 284/22
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 15 listopada 2022 roku


w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bogatynia

Na  podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U.  z  2022 poz. 559 z późn. zm.) art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1


1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bogatynia zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bogatynia, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2


Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia wraz z objaśnieniami, podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Bogatyni oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Jeleniej Górze celem zaopiniowania.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.