ZARZĄDZENIE Nr 291/22
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 29 listopada 2022 roku
w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 Uchwały Nr LXXVII/483/22 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2022 rok zarządzam, co następuje:

§ 1


1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 972.440,60 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
- dochody bieżące kwota 972.440,60 zł
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 504.073,00 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
- dochody bieżące kwota 504.073,00 zł

§ 2


1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 2.174.346,14 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące kwota 2.174.346,14 zł

2.Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.705.978,54 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- wydatki bieżące kwota 1.705.978,54 zł

§ 3


Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2022 rok wynosi:
- po stronie dochodów budżetowych                             198.503.243,65 zł
- po stronie wydatków budżetowych                             196.954.996,79 zł
- nadwyżka budżetu                                                           1.548.246,86zł
- przychody budżetu                                                          9.075.593,70 zł
- rozchody budżetu                                                          10.623.840,56 zł

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.