ZARZĄDZENIE NR 297/22
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 5 grudnia 2022 r.

w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej z budżetu Gminy Bogatynia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

Na podstawie art. 30 ust.1 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2022 r. poz. 1654 z późn.zm) oraz  art. 5 ust.5 Uchwały
nr LXXVII/483/22 z dnia 19 stycznia 2022 r.  w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia,
z późn. zm.,  zarządza się co następuje:

§ 1

Udziela się Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Bogatyni, pożyczki z budżetu Gminy Bogatynia, w kwocie 2.600.000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych w zakresie dostaw i usług oraz wymagalnych zobowiązań publicznoprawnych.

§ 2

Zasady udzielenia i spłaty pożyczki zostaną określone w umowie, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.