Zarządzenie nr316/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr  1/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości  

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.
z 2021 r. poz. 217 z późn.zm.) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ust. 4 pkt 1 lit.
a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634
z późn. zm.) oraz w oparciu o § 20 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342), zarządzam co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 1/2022 w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust.3 załącznik nr 3 „Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych wraz z zakładowym planem kont dla organu, jednostki Urząd Miasta i Gminy Bogatynia” - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) ust.3 pkt 1 załącznik nr 3a „Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych dla projektów finansowych z udziałem środków europejskich – otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Bogatynia.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.