Zarządzenie Nr 19/2023

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

z dnia 23.01.2023 r.


w sprawie czasowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora

Na podstawie art. 68 ust. 9 w zw. z  art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1082 z późn. zm.) w związku z usprawiedliwioną nieobecnością dyrektora Szkoły Podstawowej w Działoszynie, zarządzam co następuje:

 

§1

Powierzam Pani Edycie Małkiewicz czasowe pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Działoszynie na okres usprawiedliwionej nieobecności dyrektora szkoły.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.