ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8 lutego 2023 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 39 z posiedzenia komisji w dniu 30.11.2022 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Bogatynia, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe /projekt nr 670.2023/
4.Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe /projekt nr 673.2023/
5.Wniosek nr OŚGK.0006.1.2023.BG z dnia 11.01.2023 roku w sprawie analizy finansowej funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z ustaleniem stawek opłat za gospodarowanie odpadami dla Gminy Bogatynia.
6.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2022 w Gminie Bogatynia.
7.Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu za 2022 rok.
8.Zatwierdzenie planu pracy Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu na 2023 rok.
9.Sprawy różne, wolne wnioski.
10.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
 
Filip Barbachowski