ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 lutego 2023 roku o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 92 z dnia 18 stycznia 2023 r.
3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia /projekt nr 671.2023/.
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Bogatynia prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 36/1 AM-16 obręb 022503_4.0002 Bogatynia II /projekt nr 672.2023/.
5. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2022 r. poz.1287) /projekt nr 674.2023/.
6. Informacja Burmistrza na temat wdrożenia programu naprawczego Straży Miejskiej w Bogatyni oraz udzielenie odpowiedzi na zagadnienia zawarte w wyciągu z posiedzenia Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju w dniu 18 stycznia 2023 r. dot. likwidacji Straży Miejskiej. 
7. Analiza finansowa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Bogatynia.
8. Omówienie odpowiedzi Z-cy Burmistrza ds. Społecznych na temat organizacji 36 edycji „Kolędników”.
9. Omówienie odpowiedzi na wniosek nr 124.
10. Omówienie pisma w sprawie podniesienia stawek ekwiwalentu należnego strażakom ochotnikom Gminy Bogatynia.
11. Omówienie odpowiedzi w sprawie podłączenia lokalu komunalnego do sieci PEC.
12. Sprawy różne, wolne wnioski.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Zbigniew Szatkowski