ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 marca 2023 r. o godz. 09:30 w sali ślubów Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 41 z posiedzenia komisji w dniu 13.03.2023 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania /projekt nr 691.2023/ 
4.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr CIII/634/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Bogatynia, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe /projekt nr 693.2023/
5.Sprawy różne, wolne wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.                      


Przewodniczący Komisji
 
Filip Barbachowski