Zarządzenie Nr 156/2023

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

z dnia  07.06.2023 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela
do zastępowania dyrektora podczas jego nieobecności

 

         Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 900) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zarządzam,  co następuje:

§1

W związku z nieobecnością dyrektora Przedszkola Publicznego nr 5 w Bogatyni,wyznaczam Panią Monikę Ziaja – nauczyciela tej placówki, do zastępowania dyrektora w zakresie wykonywania wszelkich czynności, do których uprawniony jest dyrektor przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami, w dniach 12.06.2023 oraz   14.06.2023 r.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Przedszkola Publicznego nr 5 w Bogatyni Pani Marzenie Dragan.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.