Zarządzenie Nr 240/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

z dnia 26.09.2023 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela
do zastępowania dyrektora podczas jego nieobecności

 

         Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 900 z późn.zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

W związku z nieobecnością dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Bogatyni, wyznaczam panią Agnieszkę Hagel – nauczyciela tej placówki, do zastępowania dyrektora w zakresie wykonywania wszelkich czynności, do których uprawniony jest dyrektor szkoły
zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu 29.09.2023 r.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 5 w Bogatyni Pani Małgorzacie Turkiewicz – Baczmańskiej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.