Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Formularze Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

 

 

Wydział Administracyjny

 1. wniosek o udostępnienie dokumentacji przechowywanej w Archiwum Zakładowym + oświadczenie o korzystaniu z materiałów archiwalnych

Urząd Stanu Cywilnego

 

Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego 

 1. zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
 2.  sprzedaż lokali mieszkalnych lub użytkowych oraz nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargu
 3. sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych na rzecz najemcy
 4. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo  własności
 5. wydzierżawienie nieruchomości gruntowych
 6. zaświadczenie dot. przeksztacenia użytkowania wiecz. grutnów zabudowanych na cele mieszkaniowe na prawo własności tych gruntów
 7. zaświadczenie dot. przeksztacenia użytkowania wiecz. grutnów w prawo własności
 8. zaświadczenie dot. wykreślenia hipoteki kaucyjnej i/lub umownej związanej z mieniem Gminy
 9. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 10. wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 11. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bogatynia
 12. stwierdzenie zgodności zmiany sposobu użytkowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 13. stwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości
 14. nadanie numeru porządkowego nieruchomości
 15. wydawanie wypisów z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Bogatynia
 16. wniosek o podział nieruchomości - etap I, etap II

                    Wydział Spraw Mieszkaniowych

 

wniosek o zaświadczenie w sprawach mieszkaniowych

wniosek o "tzw. usankcjonowanie"

wniosek o wstąpienie w stosunek najmu komunalnego lokalu mieszkalnego po zmarłym najemcy

wniosek o podnajem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy

wniosek o zamianę lokalu wzajemną/z urzędu

wniosek o przydział lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy z innych przyczyn

wniosek o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy

wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego + deklaracja o dochodach + druk dla zarządców

pokrywanie przez gminę do wysokości swoich udziałów wydatków na remonty części nieruchomości wspólnej

pokrywanie przez gminę kosztów zarządu nieruchomością wspólną

wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty przez Burmistrza zaległych należności czynszowych

potwierdzenie przez świadczeniobiorców zamieszkujących na terenie miasta i gminy Bogatynia do świadczeń opieki zdrowotnej - druk dla świadczeniobiorców

potwierdzenie prawa świadczeniobiorców zamieszkujących na terenie miasta i gminy Bogatynia do świadczeń opieki zdrowotnej - druk dla świadczeniodawców

Wydział Infrastruktury Społecznej i Działalności Gospodarczej

Transport

 1. zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 2. zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 3. zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 4. zmiana /dostosowanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 
 5. zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego taksówką
 6. wydanie decyzji o odstępstwie od warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 7. wygaśnięcie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 8. przedłużenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym
 9. licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 CEIDG

 1. zgłoszenie zmian w prowadzonej działalności gospodarczej do CEIDG
 2. zgłoszenie informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej do CEIDG
 3. zgłoszenie informacji o wznowieniu działalności gospodarczej do CEIDG
 4. wniosek o wydanie zaświadczenia z archiwalnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
 5. wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 6. wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Alkohol

 1. oświadczenie o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży (sklep, lokal gastronomiczny) (PDF / DOC)
 2. wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (PDF / DOC)
 3. wniosek o wydanie jednorazowgo zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 4. zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego
 5. oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
 6. wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty

 

Wydział Spraw Obywatelskich

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 2. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
 3. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
 4. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych
 5. Zgłoszenie pobytu stałego
 6. Zgłoszenie pobytu czasowego
 7. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu w lokalu / wymeldowaniu z lokalu
 8. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
 9. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
 10. Wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym
 11. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
 12. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
 13. Wniosek o nadanie numeru PESEL
 14. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
 15. Wniosek żołnierza rezerwy o przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego
 16. Zaświadczenie pracodawcy o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia pracownika wydane dla celów przyznania rekompensującego świadczenia pieniężnego lub naczelnika urzędu skarbowego o kwocie dziennego utraconego dochodu
 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na zorganizowanie imprezy masowej
 18. Zawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej
 19. Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
 20. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
 21. Deklaracja do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców
 22. Pełnomocnictwo
 23. Pełnomocnictwo ogólne
 24. Oświadczenie właściciela lokalu (tylko do elektronicznego zameldowania)
 25. Zgromadzenia - procedura zwykła
 26. Oświadczenie przewodniczącego
 27. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Bogatynia

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

 1. Zgromadzenia - procedura uproszczona

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

 1. wniosek o zwrot opłaty skarbowej
 2. deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Bogatynia

  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

 1. przyznawanie nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych
 2. przyznawanie stypendiów sportowych
 3. Zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły / ośrodka
 4. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 5. Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły/ przedszkola

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 1.  wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i  krzewów
 2. wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
 3. zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
 4. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 5. wniosek o wydanie warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji
 6. uzgadnianie dokumentacji projektowej przyłączy do sieci kanalizacji deszczowej - wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji
 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
 8. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów rosnących na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 9. Usunięcie drzew i krzewów - wspólnota mieszkaniowa, spóldzielnia mieszkaniowa
 10. Wniosek o przyznanie bezpłatnej karmy w celu dokarmiania wolno żyjących kotów

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa ruchu drogowego drogi w celu przeprowadzenia robót
 2. wydanie zgody na lokalizację / przebudowę zjazdu
 3. Wydanie informacji o usytuaowaniu nieruchomości na obszarze zdegradowanym i objęciu specjalną strefą rewitalizacji

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 1. zgłoszenie problemu alkoholowego przez osobę której bezpośrednio dotyczy problem alkoholowy do Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogatyni
 2. podjęcie procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego
 3. przemoc w rodzinie

SPECJALISTA DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

 1. zgłoszenie problemu narkotykowego przez osobę której bezpośrednio dotyczy problem, lub przez osobę bliską (członka rodziny)

KANCELARIA URZĘDU

 1. spotkanie z Burmistrzem w ramach przyjęć interesantów

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Staliś
Data utworzenia:2013-02-20 12:23:06
Wprowadził do systemu:Grażyna Staliś
Data wprowadzenia:2013-02-20 14:02:01
Opublikował:Anetta Bednarek
Data publikacji:2013-02-20 14:01:44
Ostatnia zmiana:2020-08-18 13:07:19
Ilość wyświetleń:37833

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij