Urząd Stanu Cywilnego

Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego 

 1. zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
 2. potwierdzanie zawierania umów dzierżawy zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
 3. sprzedaż lokali mieszkalnych lub użytkowych oraz nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargu
 4. sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych na rzecz najemcy
 5. wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo  własności
 6. wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
 7. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 8. wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 9. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bogatynia
 10. stwierdzenie zgodności zmiany sposobu użytkowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 11. stwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości
 12. nadanie numeru porządkowego nieruchomości
 13. wniosek o podział nieruchomości - etap I, etap II

 

 1. wniosek o wypis z Gminnej Ewidencji Zabytków

Wydział Drogownictwa i Gospodarki Mieszkaniowej

 

Transport

 1. wygaszenie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób ( WORD / PDF )
 2. zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób ( WORD / PDF )
 3. zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób ( WORD / PDF )
 4. zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób ( WORD / PDF )
 5. zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób ( WORD / PDF )
 6. zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką ( WORD / PDF )
 7. zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego taksówką ( WORD / PDF )
 8. wygaśnięcie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką ( WORD / PDF )
 9. licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką ( WORD / PDF )

 

Wydział Spraw Obywatelskich

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 2. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
 3. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
 4. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych
 5. Zgłoszenie pobytu stałego
 6. Zgłoszenie pobytu czasowego
 7. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu w lokalu / wymeldowaniu z lokalu 
 8. Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu 
 9. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
 10. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
 11. Wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym
 12. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
 13. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
 14. Wniosek o nadanie numeru PESEL
 15. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
 16. Wniosek żołnierza rezerwy o przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego
 17. Zaświadczenie pracodawcy o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia pracownika wydane dla celów przyznania rekompensującego świadczenia pieniężnego lub naczelnika urzędu skarbowego o kwocie dziennego utraconego dochodu
 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na zorganizowanie imprezy masowej
 19. Zawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej
 20. Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
 21. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
 22. Deklaracja do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców
 23. Pełnomocnictwo
 24. Pełnomocnictwo ogólne
 25. Oświadczenie właściciela lokalu (tylko do elektronicznego zameldowania)
 26. Zgromadzenia - procedura zwykła
 27. Oświadczenie przewodniczącego
 28. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Bogatynia

CEIDG

 1. zgłoszenie zmian w prowadzonej działalności gospodarczej do CEIDG
 2. zgłoszenie informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej do CEIDG
 3. zgłoszenie informacji o wznowieniu działalności gospodarczej do CEIDG
 4. wniosek o wydanie zaświadczenia z archiwalnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
 5. wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 6. wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

 1. Zgromadzenia - procedura uproszczona

Wydział Podatków i Opłat

 1. wniosek o zwrot opłaty skarbowej
 2. deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Bogatynia
 4. druk pomocy de minimis
 5. oświadczenie o stanie majątkowym - osoby fizyczne
 6. oświadczenie o stanie majątkowym - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

  Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

 1. przyznawanie nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych
 2. przyznawanie stypendiów sportowych
 3. Zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły / ośrodka
 4. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 5. Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły/ przedszkola

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 1.  wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i  krzewów
 2. wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
 3. zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
 4. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 5. wniosek o wydanie warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji
 6. uzgadnianie dokumentacji projektowej przyłączy do sieci kanalizacji deszczowej - wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji
 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
 8. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów rosnących na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 9. Usunięcie drzew i krzewów - wspólnota mieszkaniowa, spóldzielnia mieszkaniowa
 10. Wniosek o przyznanie bezpłatnej karmy w celu dokarmiania wolno żyjących kotów

Wydział Inwestycji

 1.  wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa ruchu drogowego
 2. Wydanie informacji o usytuaowaniu nieruchomości na obszarze zdegradowanym i objęciu specjalną strefą rewitalizacji
 3. Umieszczanie plakatów wyborczych w pasie drogowym

Wydział Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej

 1. Wniosek o objęcie patronatem honorowym Burmistrza Miasta i Gminy
 2. Wniosek o wsparcie Wydziału Współpracy z Zagranicą i Promocji
 3. Wniosek o ujęcie zadań w Gminnym Programie Współpracy Transgranicznej (GPWT) oraz zaplanowanie środków na ich realizację w budżecie gminy
 4. Projekt planu wydatków finansowo rzeczowych w ramach Gminnego Programu Współpracy Transgranicznej
 5. Plan wydatków finansowo rzeczowych w ramach Gminnego Programu Współpracy Transgranicznej

Wynajem świetlic

    1.  wniosek o użyczenie/najem świetlicy
    2. protokół zdawczo- odbiorczy
    3.  stawki najmu (netto)  
    4.  oświadczenie

Główny Specjalista ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 1. zgłoszenie problemu alkoholowego przez osobę której bezpośrednio dotyczy problem alkoholowy do Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogatyni
 2. podjęcie procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego
 3. przemoc w rodzinie

Specjalista ds. Przeciwdziałania Narkomanii

 1. zgłoszenie problemu narkotykowego przez osobę której bezpośrednio dotyczy problem, lub przez osobę bliską (członka rodziny)

Kancelaria Urzędu

 1. spotkanie z Burmistrzem w ramach przyjęć interesantów

 

 

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie

    1. wniosek o zastosowanie leczenia

    2. wniosek o wydanie zaświadczenia