JEDNOSTKI POMOCNICZE
MIASTA BOGATYNIA- Osiedla


Miasto Bogatynia podzielone zostało na 8 osiedli. Osiedla są jednostkami pomocniczymi, w których mieszkańcy tworzą wspólnotę samorządową.


Osiedla działają na podstawie przepisów prawa, a w szczególności :

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
b) Statutu Gminy i Miasta Gminy Bogatynia
c) Statutu Osiedli


Organami jednostek pomocniczych - osiedli są:

Zebrania Mieszkańców- organy opiniotwórcze osiedli;

Rady Osiedli - organy uchwałodawcze osiedli;

Zarządy Osiedli - organy wykonawcze osiedli.