UCHWAŁA Nr L/893/12
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 28 listopada 2012 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bogatynia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się nazwę ulicy – ALEJA ZESŁAŃCÓW SYBIRU – drodze zbiorczej, zlokalizowanej na działkach nr 12/4, 14/3, 63, 15/2 AM 15 obr. II Bogatynia, 28, 3/8, 27 AM 4 obr. II Bogatynia, 304/1, 1/187, 16/2, 304/5 AM 1 obr. I Bogatynia, będących własnością Gminy Bogatynia oraz działce nr 1/14 AM 1 obr. I Bogatynia, będącej własnością Skarbu Państwa (władający Agencja Nieruchomości Rolnych). 

§ 2

Położenie drogi przedstawiają załączniki graficzne nr 1, nr 2 i nr 3 stanowiące integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta
Patryk Stefaniak