Bogatynia, dnia 20 grudnia 2012 roku

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia zwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia na 28 grudnia 2012 roku godz.9.00
Sesja odbędzie się w sali Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku w Bogatyni przy ulicy Nadrzecznej 18.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4.Podjęcie uchwał :
4.1.w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – projekt nr 881.2012.
4.2.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik – projekt nr 882.2012.
4.3.w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – projekt nr 883.2012.
4.4.w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – projekt nr 884.2012.
4.5.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – projekt nr 885.2012.
4.6.w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 886.2012.
4.7.w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – projekt nr 887.2012.
4.8.w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi – projekt nr 888.2012.
4.9.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2013- 2023 – projekt nr 868.2012.
4.9.1. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2013-2023, przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2013 rok 

4.10.w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2013 rok
4.10.1.przedstawienie projektu uchwały budżetowej z uzasadnieniem - projekt nr 867.2012.
4.10.2.przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2013 rok, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej
4.10.3.przedstawienie opinii komisji problemowych,
4.10.4.dyskusja,
4.10.5.głosowanie – projekt nr 868.2012.
4.10.6.głosowanie - projekt  nr 867.2012.

4.11.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy – projekt nr 872.2012.
4.12.w sprawie określenia sposobu sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym oraz zasad zwrotu poniesionych kosztów – projekt nr 873.2012.
4.13.w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIV/208/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 27 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania – projekt nr 874.2012.
4.14.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy użyczenia – projekt nr 877.2012.
4.15.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy – projekt nr 880.2012
4.16.w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni – projekt nr 889.2012.
5.Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
6.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta
Patryk Stefaniak