Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego

Tel: 75 77 25 350, 75 77 25 351

e-mail: geodeta@bogatynia.pl


Opis procedury: Złożenie wniosku w Biurze Obsługi Interesanta lub przesłanie pocztą na adres UMiG w Bogatyni.
Wniosek zostaje zarejestrowany w Biurze Burmistrza. Po podjęciu przez Radę Gminy i Miasta Bogatynia uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru miasta lub gminy Bogatynia, wniosek zostaje rozpatrzony.
W przypadku podjęcia decyzji o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego procedura przeprowadzona zostaje zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.).

Wymagane dokumenty:
1) Kserokopia mapy ewidencyjnej nieruchomości z oznaczeniem wnioskowanego terenu.
2) Aktualny wypis z rejestru gruntów.
3) Pomocna w podjęciu decyzji może być koncepcja zagospodarowania terenu wykonana na kopii mapy.


Opłaty i nr konta: Bez opłat.

Termin załatwienia sprawy:  Nie ma obowiązujących terminów. Od momentu podjęcia uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązują terminy ustalone w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.).

Forma załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 10 oraz z art. 17 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium/planu miejscowego oraz o wyłożeniu projektu studium/planu miejscowego do publicznego wglądu ogłasza o tym w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także z sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, określając formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących studium/planu. Niniejsze obwieszczenia zostają również zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia pod adresem 
www.bip.bogatynia.pl. Brak formy pisemnej w odpowiedzi na wniosek.

Miejsce złożenia dokumentów: 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni Biuro Obsługi Interesanta (parter, pokój nr 5.) ul. Daszyńskiego 1, 59 - 920 Bogatynia

Miejsce odbioru dokumentów: Nie dotyczy.

Osoby odpowiedzialne za udzielenie informacji:

Magdalena Wolkiewicz - Inspektor ds. Zagospodarowania Przestrzennego,
tel. 75 77 25 350, e-mail: 
geodeta@bogatynia.pl

Katarzyna Szcześniak - Inspektor ds. Zagospodarowania Przestrzennego,
tel. 75 77 25 351, e-mail: 
geodeta@bogatynia.pl

Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.).

Tryb odwoławczy: W trakcie przeprowadzania procedury sporządzania planu miejscowego - na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu - przewidziana jest możliwość złożenia (przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) uwag dotyczących jego ustaleń.