Bogatynia, dnia 18 luty 2013 r.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 r.) zwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia na dzień 20 luty 2013 roku na godz.13.00.
Sesja odbędzie się w BOK w Bogatyni przy ulicy II Armii Wojska Polskiego 1.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2.Projekt uchwały Rady Gminy i Miasta Bogatynia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację szklarni
w mieście Bogatynia – projekt nr 909.2013
3.Projekt uchwały Rady Gminy i Miasta Bogatynia w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2013 rok – projekt nr 910.2013
4.Projekt uchwały Rady Gminy i Miasta Bogatynia w sprawie zmiany
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023 – projekt 911.2013
5.Projekt uchwały Rady Gminy i Miasta Bogatynia w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia przez Gminę Bogatynia nieruchomości w zamian
za podwyższenie udziałów w Gminnym Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o. o. w Bogatyni – projekt nr 912.2013.
6.Projekt uchwały Rady Gminy i Miasta Bogatynia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bratków – projekt nr 913.2013.
7.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Patryk Stefaniak