Bogatynia, dnia 14.03.2013 roku

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 22 marca 2013 roku o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4.Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i raportu z wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Miasta i Gminy Bogatynia za rok 2012.
5.Stan bezpieczeństwa publicznego, przeciwpowodziowego
i przeciwpożarowego na terenie gminy (Policja, Straż Miejska,  Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna).
6.Informacja nt. gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Bogatynia w świetle obowiązujących uchwał rady.
7.Sprawozdanie z działalności burmistrza za III i IV kwartał 2012 roku.
8.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy i Miasta Bogatynia za II półrocze 2012 roku.
9.Sprawozdania z prac komisji problemowych rady za 2012 rok
10.Podjęcie uchwał:
10.1.w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Bogatynia na lata 2013-2015” – projekt nr 902.2013.
10.2.w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2013” – projekt 903.2013.
10.3.w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2013”
– projekt nr 904.2013.
10.4.w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/316/06 Rady Gminy i Miasta
w Bogatyni z dnia 8 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania Statutu Bogatyńskiemu Ośrodkowi Kultury  – projekt nr 905.2013.
10.5.w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni – projekt nr 906.2013.
10.6.w sprawie zmiany uchwały Nr LII/920/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym oraz zasad zwrotu poniesionych kosztów – projekt nr 907.2013.
10.7.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego
i zawarcie kolejnej umowy najmu – projekt nr 908.2013.
10.8.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy – projekt nr 923.2013.
10.9.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego
i zawarcia kolejnej umowy najmu – projekt nr 917.2013.
10.10.w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu oraz udzielenia bonifikaty od opłaty dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Bogatyni nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości – projekt nr 916.2013.
10.11.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy – projekt nr 920.2013.
10.12.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy- projekt
nr 921.2013.
10.13.w sprawie utworzenia zespołu szkół – projekt nr 915.2013.
10.14.w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych rady oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok – projekt nr 922.2013.
10.15.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej  umowy dzierżawy  – projekt nr 927.
10.16.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej  umowy dzierżawy -  projekt nr 928.
11.Sprawy różne, wolne wnioski.
12.Interpelacje i zapytania.
13.Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
14.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Patryk Stefaniak