Nazwa sprawy:
Wydzierżawianie lub wynajmowanie nieruchomości gruntowych

Opis procedury załatwienia sprawy:

Grunty stanowiące własność gminy wydzierżawia lub wynajmuje się na:

działalność gospodarczą (handel-usługi),
umieszczenie reklamy,
cele rozrywkowe (np. cyrk, wesołe miasteczko, itp.),
parkingi na terenie miasta,
na ogródki przydomowe,
cele rekreacyjne,
cele rolne,
pod kontenery komunalne i inne
.

Wydzierżawienie lub  wynajmowanie gruntu może odbywać się w trybie bezprzetargowym i przetargowym.

Burmistrz Miasta i Gminy bez zgody Rady Gminy i Miasta w Bogatyni może wydzierżawić nieruchomość na okres do 3 lat, zgodnie z celem, jaki jest określony w planie przestrzennego zagospodarowania miasta i gminy.

Zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę tej samej nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą następuje w drodze przetargu , chyba że Rada Gminy i Miasta wyrazi zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia takiej umowy na okres dłuższy niż 3 lata (przedłużenie umowy).

Zawieranie umów dzierżawy na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony odbywa się w drodze przetargu.

Rada Gminy i Miasta może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

W ogłoszeniu o przetargu podaje się czas, miejsce i warunki przetargu.

Ogłoszenie o przetargu wywieszane jest na tablicy ogłoszeń urzędu przy ul. Daszyńskiego1, a także na stronie internetowej urzędu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

Wymagane dokumenty: mapa ewidencyjna z zaznaczonym terenem mającym  stanowić przedmiot dzierżawy lub najmu z dokładnym określeniem geodezyjnym nieruchomości.

Opłaty:

Bez opłat . W przypadku wydzierżawienia, wynajmu w drodze przetargu należy uiścić wadium, którego wysokość każdorazowo podawana jest w ogłoszeniu o przetargu.

Opłatę wnosi się w kasie  lub na bankowy rachunek urzędu nr 05 1020 2137 0000 9302 0118 1908

Dzierżawca lub najemca zobowiązany jest do dokonywania opłat z tytułu: czynszu, podatku od nieruchomości lub podatku rolnego.

Termin załatwienia sprawy: do 4 miesięcy 

Forma załatwienia sprawy: umowa dzierżawy, najmu  

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta

ul. Daszyńskiego 1

parter, nr pokój 5

Miejsce odbioru dokumentów:

osobiście w Wydziale Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego

 ul.1 maja 29 w Bogatyni   lub za pośrednictwem poczty

Sprawę prowadzi / informacji udziela:

Paulina Michalska-  referent ds. gospodarki nieruchomościami,
tel.: 75 77 25 345   
e-mail:
paulina.michalska@bogatynia.pl

Magdalena Pływacz - inspektor ds. obrotu nieruchomościami,
tel.: 75 77 25 344   

e-mail: magdalena.plywacz@bogatynia.pl

Edyta Byczek- główny specjalista,
tel.: 75 77 25 342
e-mail: edyta.byczek@bogatynia.pl

Podstawa prawna:

- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny

- Uchwała Nr XXXII/298/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia  z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości rolnych stanowiących mienie Gminy Bogatynia

- Uchwała Nr XXVI/196/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 25 kwietnia 2008 roku zmieniającą w części Uchwałę  Nr XVII/136/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 8 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości.

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 7.30 – 17.00
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.00