Niezbędny formularz – karta usług:

FORMULARZ DO POBRANIA

lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni:
Biuro Obsługi Interesanta Bogatynia ul. Daszyńskiego 1, pokój nr 5 (parter)
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej  ul. 1 Maja 29, pokój nr 3b (parter)

Krótki opis procedury załatwienia sprawy:

Osoba fizyczna może ubiegać się o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy, składając wniosek w tej sprawie od 2 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

Warunki :

Chcąc ubiegać się o przydział lokalu komunalnego należy spełnić następujące warunki :

- dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 100 % najniższej emerytury brutto,
- dochód w przypadku gospodarstwa jednoosobowego nie może przekroczyć 150 % najniższej emerytury brutto,
- zamieszkiwanie w lokalu, w którym powierzchnia pokoi nie przekracza 6 m2 na osobę.

Wymagane dokumenty:

- zaświadczenia lub oświadczenia (w zależności od ilości źródeł dochodów) dokumentujące wysokość uzyskanych dochodów brutto wszystkich osób uwzględnionych we wniosku z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
- inne zaświadczenia potwierdzające sytuacje rodziny opisaną we wniosku.

Dochód powinien obejmować wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe.

Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenie dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego

Wszystkie wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale

Wysokość opłat:

brak

Termin załatwienia sprawy:

- I kwartał danego roku kalendarzowego

Forma załatwienia sprawy:

- zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia wniosku

Miejsce złożenia dokumentów:

- osobiście:

Urząd Miasta i Gminy  w Bogatyni
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej 
ul. 1 Maja 29, pokój nr 3b (parter)
 lub

- drogą pocztową

Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia

Miejsce odebrania dokumentów:

- osobiście:

Urząd Miasta i Gminy  w Bogatyni
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
ul. 1 Maja 29, pokój nr 3b (parter)
 lub

- drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres

Sprawę prowadzi / informacji udziela:

Anna Górska – Inspektor ds. mieszkaniowych

Joanna Mendziuk – Podinspektor ds. mieszkaniowych

Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

ul. 1 Maja 29, pokój nr 3b (parter),
tel. 75 77 25 355 i 75 77 25 356

e-mail: mieszkaniowy@bogatynia.pl

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia  21 czerwca 2001 r.o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  (t. j. : Dz. U. z 2016 r. poz.1610)

- Uchwała Nr V/44/03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia  4 marca 2003 roku  w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bogatynia (ze zm.)

Godziny pracy urzędu :

poniedziałek 7.30 – 17.00

wtorek – czwartek 7.30 – 15.30

piątek 7.30 – 14.00