Bogatynia, dnia 17.06.2013 roku

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 / zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.

Sesja odbędzie się w dniu 27 czerwca 2013 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2012 rok
3.1.omówienie sprawozdań przez Skarbnika Gminy,
3.2.przedstawienie opinii komisji problemowych,
3.3.przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia,
3.4.przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
3.4.1.o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2012 rok oraz
3.4.2.o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.
3.5.dyskusja.
4.Projekt nr 984.2013 - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2012 rok.
5.Projekt nr 985.2013 - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia absolutorium z wykonania budżetu za 2012 rok.
6.Informacje i komunikaty przewodniczącego.
7.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Patryk Stefaniak