Marszałek Województwa Dolnośląskiego

INFORMACJA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.), zawiadamiam zainteresowane strony o wszczęciu, na wniosek Pana Stanisława Żuka, pełnomocnika spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, postępowania w sprawie wydania ww. spółce pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie zakładu górniczego - Kopalni Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni.

Jednocześnie, stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że organ posiada wystarczające dowody do zakończenia postępowania i zgodnie z wnioskiem zamierza wydać decyzję w sprawie. Zainteresowane strony mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w Wydziale Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ul. Ostrowskiego 7, 1 piętro, pokój 303 (sektor E), tel.: 071 770-42-59 oraz złożyć ewentualne wnioski czy zastrzeżenia do sprawy, w terminie 7 dni od zawiadomienia, które uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W przypadku braku uwag, po upływie podanego wyżej terminu wydana zostanie stosowna decyzja.