Bogatynia, dnia 20.09.2013 roku

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 594 / zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.Sesja odbędzie się w dniu 27 września 2013r. o godz.9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 
2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

4.Sprawozdanie Burmistrza z działalności oraz realizacji uchwał rady za I półrocze 2013r.

5.Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2013 roku.

6.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 rok.

7.Sprawozdanie z działalności placówek kulturalnych i sportowych na terenie gminy /OSiR, BOK, Biblioteka/.
 
8.Podjęcie uchwał:

8.1.projekt nr 998.2013. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej położonej w obrębie wsi Lutogniewice i Krzewina.

8.2.projekt nr 1019.2013. w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały Nr XXVI/247/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Porajów.

8.3.projekt nr 992.2013. w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika do uchwały Nr XLIX/883/12 z dnia 31 października 2012r. - cennik opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych.
  
8.4.projekt nr 1018.2013.w sprawie nadania nazwy ulicy
 
8.5.projekt nr 1020.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy 
  
8.6.projekt nr 994.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

8.7.projekt nr 995.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

8.8.projekt nr 997.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

8.9.projekt nr 1001.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy.

8.10.projekt nr 1002.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy.

8.11.projekt nr 1004.2013. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXI/969/13 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy.

8.12.projekt nr 1005.2013. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

8.13.projekt nr 1006.2013. w sprawie zamiany nieruchomości.

8.14.projekt nr 1007.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy

8.15.projekt nr 1008.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy.

8.16.projekt nr 1009.2013. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy .

8.17.projekt nr 1003.2013. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Doroszczak na działalność dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni.

8.18.projekt nr 1010.2013. w sprawie zmian w statucie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.

8.19.projekt nr 1011.2013. w sprawie zmiany wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

9 Sprawy różne, wolne wnioski.

10. Interpelacje i zapytania.

11. Informacje i komunikaty przewodniczącego.

12. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Bojakowska