Bogatynia, dnia 27.11.2013r.

BZI.IOP.6220.18.2013.KG                                         Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ.U. 2013r., poz.267)

informuję

      o wniesieniu przez Fundację Ekologiczny Serwis Prawny z siedzibą w Krakowie odwołania od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 18.10.2013r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja mocy produkcyjnej PGE Elektrownia Turów S.A. polegająca na budowie bloku energetycznego o mocy około 460 MW w miejsce likwidowanych bloków energetycznych nr 8, 9, 10”.

      Odwołanie zostało wniesione z zachowaniem ustawowego terminu.

      Z treścią odwołania oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska  i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. 1-go Maja 29 w dniach urzędowania tj. w poniedziałek w godz. od 7.30 do 17.00, od wtorku do czwartku w godz. od 7.30 do 15.30  i piątek w godz. od 7.30 do 14.00 .
   
      Zgodnie z art.49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, niniejsze zawiadomienie oraz doręczenie stronom decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego1, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni www.bip.bogatynia.pl oraz na słupach i tablicach ogłoszeniowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia oraz na terenie obrębów Kostrzyna i Ręczyn położonych w gminie Zgorzelec, a także na terenie jednostek samorządowych położonych na terenie Czech i Niemiec w promieniu 10 km od planowanego przedsięwzięcia.