Nazwa spraw: wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Opis procedury załatwienia sprawy:

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:
1) Zalogowanie się (utworzenia konta przedsiębiorcy na portalu www.ceidg.gov.pl ) do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie, jeśli Przedsiębiorca posiada podpis elektroniczny lub poprzez zaufany profil (więcej informacji o zaufanym profilu na epuap.gov.pl).
2) Zalogowanie się (utworzenia konta przedsiębiorcy na portalu ceidg.gov.pl) do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do dowolnego organu gminy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może to być Urząd Miasta i  Gminy Bogatynia (nie wymaga podpisu elektronicznego lub zaufanego profilu).
3) Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do dowolnego organu gminy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może to być Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni.
4) Pobranie i złożenie wniosku papierowego w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może to być Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni.  Organ Gminy przekształca go na wniosek elektroniczny.
5) Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Własnoręczny podpis przedsiębiorcy musi być notarialnie potwierdzony.


Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:
1) wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - CEIDG-1 (wniosek główny)
- w przypadku większej ilości podklas PKD 2007 należy wypełnić załącznik CEIDG-RD,
- w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym dodatkowym miejscu wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić załącznik CEIDG-MW,
- w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym rachunku bankowym należy wypełnić CEIDG-RB,
- w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednej spółce cywilnej należy wypełnić załącznik CEIDG-SC,
- w przypadku zgłoszenia informacji o wiecej niż jednym pełnomocniku należy wypełnić załącznik CEIDG-PN.
2) ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport),
3) jeżeli rejestracji działalności gospodarczej dokonuje w imieniu Przedsiębiorcy pełnomocnik, musi posiadać oryginał ważnego pełnomocnictwa, w zakresie którego winno być wpisane upoważnienie do zarejestrowania działalności gospodarczej w imieniu Przedsiębiorcy w CEIDG. Pełnomocnik również musi posiadać ważny dokument tożsamości, którego seria i numer widnieje w pełnomocnictwie.
4) Wniosek może być przesłany listem poleconym, ale własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być potwierdzona notarialnie.

5) Wniosek można złożyć elektronicznie na portalu CEIDG (www.firma.gov.pl) posiadając podpis elektroniczny lub poprzez zaufany profil. Wszelkie informacje o takich możliwościach składania wniosku dostępne są na portalu CEIDG (www.firma.gov.pl)

6) Wniosek można pobrać ze strony internetowej  www.firma.gov.pl  (na tej stronie można go również wypełnić elektronicznie, wydrukować i przynieść do Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 13, pokój 8).

Opłaty:

Rejestracja w CEIDG jest wolna do opłat.

Wszelkie informacje zachęcające Przedsiębiorcę do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne

Termin i forma załatwienia sprawy:

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego  potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG w imieniu Przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Tryb odwoławczy:

Od wpisu do CEIDG nie ma odwołania. Nie można wpisu anulować. Dokonany wpis, nawet jeżeli przedsiębiorca nie podjął działalności gospodarczej można wykreślić. Datą zaprzestania w takim przypadku jest data rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Osobiście w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Działalności Gospodarczej ul. Daszyńskiego 13, I piętro, pokój nr 8.

Miejsce odbioru dokumentów:
Bez odbioru, wydruk indywidualny ze strony internetowej www.firma.gov.pl

Sprawę prowadzi/ informacji udziela:
Beata Sulińska
tel. 75 77 25 211            
e-mail:  beata.sulinska
@bogatynia.pl

Podstawa prawna :
-
Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku  Prawo  przedsiębiorców  (Dz.U. z 2021 r. poz.162 t.j.).
-Ustawa z dnia 6 marca 2018 o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2296 t.j.).

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7.30 – 17.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00