Nazwa sprawy:
Zezwolenie - zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Opis procedury załatwienia sprawy:
Przedsiębiorcy zamierzający zmienić posiadane zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym powinni złożyć wniosek o zmianę zezwolenia wraz z wymaganymi załącznikami. Zmiana zezwolenia wydawana jest w formie decyzji administracyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, za którą pobierana jest opłata.

Wykaz wymaganych dokumentów lub ich kopii niezbędnych do wykonywania usługi:
1.   Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
2.   Kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego osób lub kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika.
3.   Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy.
4.   Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.
5.   Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi.
6.   Zobowiazanie do zamieszczania informacji o godzianch odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach.
7.   Cennik.
8.   Wykaz pojazdów z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.
9.   Dowód uiszczenia opłaty.
10. Dowód tożsamości.
11. Upoważnienie w przypadku działania pełnomocnika (oryginał).
Oryginały dokumentów do wglądu bezpośrednio podczas wykonywania usługi.

Uwagi:
1. Rozkład jazdy dodatkowo powinien być zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy.
2. Rozkłady jazdy podlegają aktualizacji. 
3. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia, wszelkie zmiany danych, nie później niż 14 dni od dnia ich powstania.

Rodzaj i wysokość opłat związanych z wykonywaniem usługi na terenie gminy:
1. Opłata za zmianę zezwolenia i wydanie wypisu na wykonywanie regularnych przewozów osób, za każdy pojazd, w zależności od okresu ważności zezwolenia:
- do 1 roku - 15,00 zł opłaty komunikacyjnej, gdzie 10,00 zł za zmianę zezwolenia a 5,00 zł za jeden wypis do zezwolenia.
- do 2 lat - 22,50 zł
- do 3 lat - 30,00 zł
- do 4 lat - 37,50 zł
- do 5 lat - 45,00 zł
2. Opłata dotycząca zmiany pojazdu, za każdy pojazd, w zależności od okresu ważności zezwolenia:
- do 1 roku - 11,00 zł
- do 2 lat - 16,50 zł
- do 3 lat - 22,00 zł
- do 4 lat - 27,50 zł
- do 5 lat - 33,00 zł
Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
Za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
Za wydanie wypisu z zezwolenia, na każdy pojazd, jeśli zgłoszenie go nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
Dodatkowa opłata w przypadku działania przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną - 17,00 zł (opłata skarbowa).

Dowód wpłaty, dokonanej w kasie urzędu lub dokument potwierdzający dokonanie przelewu/wpłaty na konto bankowe urzędu - PKO Bank Polski nr 05 1020 2137 0000 9302 0118 1908.

Termin załatwienia sprawy:
Wydanie zezwolenia z wypisem w terminie do 30 dni.

Opis trybu odwoławczego:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia. 

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta,
ul. Daszyńskiego 1
parter, pokój nr 5

Miejsce odbioru dokumentów:
Wydział Infrastruktury Społecznej i Działalności Gospodarczej,
ul. Daszyńskiego 13, 
I piętro, pokój nr 8

Sprawę prowadzi:
Anna Tomaszkiewicz
tel.: 75 77 25 212        
e-mail: anna.tomaszkiewicz@bogatynia.pl

Podstawa prawna:
- Art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych,
- Art. 15 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy.


Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00