Zgodnie z Art. 11. 1.  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (tekst jednolity z 2013 r., poz. 856) zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin.

Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

 1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
 2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
 3. odławianie bezdomnych zwierząt;
 4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
 5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
 6. usypianie ślepych miotów;
 7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
 8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Projekt programu, o którym mowa w ust. 1, przygotowuje Burmistrz za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego.

Projekt programu, o którym mowa przekazano do zaopiniowania:

 1. właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii;
 2. organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy;
 3. dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.

WW. organizacje, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu, o którym mowa w ust. 1, wydają opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu.

Realizacja zadań, o których mowa w ust. 2 pkt. 1,3,5,6, powierzone zostały podmiotowi prowadzącemu schronisko dla zwierząt małych w Dłużynie Górnej na podstawie umowy o przystąpieniu Gminy Bogatynia do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.

Program, o którym mowa, zawiera wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków.

Koszty realizacji programu ponosi gmina.

Realizacja zadań o których mowa w ust. 2 pkt.4,8, zostały powierzone lekarzom weterynarii z terenu Gminy Bogatynia. Usługi na zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt, jak również leczenia, szczepienia i eutanazji ślepych miotów wykonują następujące lecznice dla zwierząt z terenu gminy Bogatynia:

 1. Gabinet Weterynaryjny "Serbinów"
  Lekarz Krzysztof Czarnecki
  ul. Olgi Boznańskiej 8
  59-920 Bogatynia
 2. Działalność Handlowo-Usługowa Barbara Szyposzyńska - Gabinet Weterynaryjny
  ul. Dzika 4
  59-920 Bogatynia
 3. REDVET Gabinet Weterynaryjny
  Marta Gajewska
  ul. Karłowicza 22
  59-920 Bogatynia

Usługi polegające na leczeniu, szczepieniu, chipowaniu oraz zabiegi ubezpładniające przeprowadzane będą tylko i wyłącznie u zwierząt bezdomnych i powypadkowych z terenu gminy Bogatynia.

Natomiast usypianie ślepych miotów przeprowadzane będzie u zwierząt udomowionych zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt. Właściciele zwierząt domowych z terenu gminy mogą starać się o zaświadczenia na usypianie ślepych miotów.

Opiekunowie dziko żyjących kotów, jak również  organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, mogą starać się o zaświadczenie na zabiegi leczenia, oraz szczepienia i ubezpładniania zwierząt bezdomnych z terenu gminy Bogatynia.

Zaświadczenia wydawane są w Wydziale Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia, pokój nr 8, ul. 1 go Maja 29 w Bogatyni.

Wszystkie dotychczasowe działania mają na celu zapobieganiu bezdomności zwierząt oraz zmniejszeniu populacji bezdomnych zwierząt jak również dziko żyjących kotów z terenu naszego miasta i gminy.