SBR.0002.12.2014.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 24 września 2014r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum

2.Przedstawienie porządku obrad.
 
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

4.Sprawozdanie z realizacji z budżetu za I półrocze 2014 roku.

5.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni za 2013 rok.

6.Informacja nt. funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Bogatyni.

7.Podjęcie uchwał:

7.1.Projekt nr 1145.2014. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/881/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Bogatynia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

7.2.Projekt nr 1131.2014. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy.

7.3.Projekt nr 1133.2014. w  sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy.

7.4.Projekt nr 1134.2014. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy.

7.5.Projekt nr 1140.2014. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy.

7.6.Projekt nr 1146.2014. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

8.Sprawy różne, wolne wnioski.
 
9.Interpelacje i zapytania.

10.Informacje i komunikaty przewodniczącego.

11.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Patryk Stefaniak