Bogatynia, dnia 09.10.2014 roku

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
 
Sesja odbędzie się w dniu 10 października 2014 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok   -  projekt nr 1155.2014.

3.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście i w gminie Bogatynia – projekt nr 1156.2014.

4.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Patryk Stefaniak