ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 13 maja 2015 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2015 rok
/projekt nr 77.2015/.
3.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska