BZI.IOP.6220.16.2014.2015.KG                                                                                                         Bogatynia, dnia 1.06.2015r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

 

 

      Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., Nr1235)

 

informuję

 

      o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Ziemny magazyn gipsu.”

 

      Decyzja została wydana na wniosek PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  z siedzibą w Bełchatowie - Oddział Elektrownia Turów.

 

      Z treścią podjętej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. 1-go Maja 29. Wykaz jest dostępny w dniach urzędowania tj. w poniedziałek w godz. od 730 do 1700 , od wtorku do czwartku w godz. od 730 do 1530  i piątek w godz. od 730 do 1400 .

 

      Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia: www.bogatynia.pl,  wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia oraz na słupach ogłoszeniowych w pobliżu miejsca realizacji planowanej inwestycji.