Sprawozdanie finasnowe za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2014 rok : 

  http://bip.bogatynia.pl/?c=837