Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum powoływanych na terenie miasta i gminy Bogatynia w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji do spraw referendum, należy zwrócić się do podmiotów uprawnionych, którymi są:

 1)   partia polityczna, która w ostatnich przed referendum wyborach do Sejmu:

a) samodzielnie tworząc komitet wyborczy, otrzymała, w skali kraju, co najmniej 3% ważnie oddanych głosów na jej okręgowe listy kandydatów na posłów,

b) wchodziła w skład koalicji wyborczej, której okręgowe listy kandydatów na posłów otrzymały, w skali kraju, co najmniej 6% ważnie oddanych głosów;

2)    klub poselski, klub senatorski oraz klub parlamentarny, które na rok przed dniem ogłoszenia uchwały lub postanowienia o zarządzeniu referendum zrzeszały odpowiednio posłów lub senatorów wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez komitet wyborczy wyborców, a posłowie lub senatorowie ci stanowili więcej niż połowę składu tych klubów;

3)    stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, która spełnia następujące warunki:

a) została zarejestrowana lub zgłoszona, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie później niż na rok przed dniem ogłoszenia uchwały lub postanowienia o zarządzeniu referendum,

b) obszar jej działania obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c)  prowadzi działalność związaną z przedmiotem referendum, a działalność ta mieści się w zakresie jej celów statutowych;

4)    fundacja, która spełnia warunki określone w pkt 3 lit. a i c.

 

Wykaz podmiotów uprawnionych do zgłaszania kandydatów dostępny będzie na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej.

Podmiot uprawniony może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej. Zgłoszeń dokonuje się na druku, którego wzór określa załącznik  do rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. z  z 2003 r. Nr 74, poz.671, z późn. zm.)

 

 

Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum upływa w dniu 7 sierpnia 2015 r. (do godz. 14.00).

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum przyjmowane są w Oddziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu

Do zgłoszenia dołącza się zaświadczenie lub uwierzytelnioną kopię zaświadczenia Państwowej Komisji Wyborczej, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 318).

Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnia podmiotu uprawnionego dołącza do zgłoszenia upoważnienie albo jego kopię uwierzytelnioną przez pracownia urzędu gminy, po okazaniu oryginału upoważnienia.

Zgłoszenie kandydatów do składu obwodowej komisji do spraw referendum  następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.

W skład obwodowej komisji do spraw referendum powołuje się od 4 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty uprawnione (lub upoważnione przez nie osoby) oraz jedną osobę wskazaną przez Prezydenta Miasta spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych, a w obwodach odrębnych - spośród pracowników szpitali, zakładów pomocy społecznej, zakładów karnych lub aresztów śledczych.

W przypadku zgłoszenia do obwodowej komisji liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład, skład osobowy komisji referendalnej ustala się w drodze publicznego losowania.
W przypadku zaistnienia takich okoliczności, pełnomocnicy komitetów wyborczych zostaną o tym poinformowani w odpowiednim czasie.

Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje się spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców Rzeszowa. 

Kandydatem na członka obwodowej komisji do spraw referendum w Bogatyni, zgłaszanym przez uprawniony podmiot może być tylko osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców miasta/ gminy Bogatyni, która ponadto:

  1. jest obywatelem polskim;
  2. najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat;
  3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  4. nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
  5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

Obwodowe komisje do spraw referendum powołuje spośród wyborców Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, najpóźniej w dniu 16 sierpnia br.

Zgłoszenia należy wypełniać czytelnie, w sposób nie budzący wątpliwości co do pisowni nazwiska kandydata, jego nr PESEL, adresu zamieszkania i nr telefonu.

Mile widziane są wykazy nazwisk kandydatów, zgłaszanych przez uprawnione podmioty do poszczególnych obwodowych komisji do spraw referendum, z podaniem nr PESEL kandydata, jego adresu zamieszkania i nr telefonu.

Podanie adresu do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania kandydata oraz adresu poczty elektronicznej znacząco ułatwi skuteczne zwołanie pierwszego posiedzenia komisji oraz przekazywanie bieżących informacji istotnych dla członków komisji.

Szczegółowe zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum oraz powoływania tych komisji określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. z  z 2003 r. Nr 74, poz.671, z późn. zm.)