Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

 

Wyborca, który w dniu głosowania będzie przebywał poza miejscem zamieszkania może uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania, na podstawie którego może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania – tak w kraju jak i za granicą

Zaświadczenie o prawie do głosowania może uzyskać wyborca, który:

- posiada czynne prawo wyborcze;

- jest zameldowany na pobyt stały na terenie Miasta i Gminy Bogatynia lub został na swój wniosek wpisany do rejestru wyborców Miasta i Gminy Bogatynia

 

Niezbędny Formularz

 

Formularz- druk wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania , druk upoważnienia do odebrania zaświadczenia  

Wymagane dokumenty:

·         Wypełniony formularz wniosku

·         Dowód osobisty do wglądu lub inny dokument potwierdzający tożsamość

·         Upoważnienie do odbioru zaświadczenia- w przypadku odbioru zaświadczenia przez inną osobę. Pełnomocnik powinien okazać się dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

 

Opłaty: brak

 

Termin  załatwienia sprawy: niezwłocznie

 

Forma załatwiania sprawy: pisemna

Informacje dodatkowe:

1.        Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem:

o    osobiście albo

o    przez upoważnioną pisemnie osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL osoby uprawnionej do udziału w referendum w miejscu stałego zamieszkania.

o    W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

o    Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej w 2 dniu przed dniem referendum ( tj. do piątku 4 września)

o    Osoba, która otrzymała zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślona ze spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w miejscu stałego zamieszkania.

 

Miejsce złożenia  dokumentów:

- osobiście w  Wydziale Spraw Obywatelskich , ul. Daszyńskiego 13, pok. Nr 4

Miejsce odebrania dokumentów:

- osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich ul. Daszyńskiego 13,  pok. Nr 4 / I parter / 

 

Informacji udziela/sprawę prowadzi:

Ewa Piszczek- inspektor ds. ewidencji ludności

Marta Nych – podinspektor ds. ewidencji ludności

 tel. 75 7725224;  75 7725225

e-mail: obywatelski@bogatynia.pl

 

Podstawa prawna:

1.        Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).

2.        Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. Nr 158, poz. 942).

3.        Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).