ZARZĄDZENIE Nr 94/2015
z dnia 14.08.2015 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych


Na  podstawie  art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015r. o  zarządzeniu na dzień 25 października 2015r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzam co następuje:

§ 1.

Wyznaczam  miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

§ 2.

Wykaz  tych miejsc stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam  Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisani i podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 94/15    z dn. 14.08.2015

Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
Słupy ogłoszeniowe przy ulicach:
1. ul. Energetyków, 
2. ul. Kusocińskiego - róg Sportowej,  
3. ul. Daszyńskiego róg Armii Czerwonej 
4. ul. Armii Czerwonej   
5. ul. Kościuszki,    
6.ul. Daszyńskiego róg Traugutta,   
7. ul. II Armii W.P.   
8. ul. II Armii W.P.   
9. ul. II Armii W.P. róg Kossaka,    
10. ul. II Armii W.P.
11. ul. Kossaka   
12. ul. Wyczółkowskiego
13. ul. Wyczółkowskiego przy bloku nr 50  
14. ul. Zamojskiego róg Malczewskiego   
15. ul. Zamojskiego przy bloku 18C 
16. ul. Daszyńskiego róg Świerczewskiego przy sklepie "EDEN" 
17. ul. Turowska, naprzeciw budynku 52  
18. ul. Kościuszki róg Opolowskiej, przy sklepie "5"  
19. ul. Główna róg Nadrzecznej przy moście 
oraz słupy i tablice  znajdujące się na terenie sołectw Gminy Bogatynia.