ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 3 września 2015 roku o godz. 11.00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy, Techniki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 12 z posiedzenia komisji w dniu 19 sierpnia 2015 roku.
3.Zarządzenie Nr 96/15 z dnia 26.08.2015r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r.
4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 115.2015/
5.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia – obszaru w rejonie drogi powiatowej nr 2361D w Sieniawce /projekt nr 116.2015/
6.Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Bogatynia /projekt nr 117.2015/
7.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Bogatynia na lata 2015 – 2018” /projekt nr 118.2015/
8.Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Sieniawka /projekt nr 119.2015/  
9.Projekt uchwały
10.Sprawy różne, wnioski.
11.Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Kubica