ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515/ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 27 października 2015 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.


Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2015 rok /projekt nr 161.2015/
4.Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Wiśniewski