ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515/ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 17 listopada 2015 roku o godz.13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum.
2.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście i w gminie Bogatynia /projekt nr 168.2015/.
3.Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska