ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515/ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 07 grudnia 2015 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum.
2.Podjęcie uchwał:
2.1.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok /projekt nr 173.2015/
2.2.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok /projekt nr 174.2015 /
3.Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Wiśniewski