Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP

Nazwa sprawy:

Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP
Wymagane dokumenty:
 1. Wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) - zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 2. Dowód osobisty lub paszport.
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, którym może być: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu - do wglądu (w oryginale).
 4. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo: - pisemne pełnomocnictwo do zameldowania, - dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.
Uwagi:
 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 2. Zgłoszenia zameldowania na pobyt stały dokonuje się w formie pisemnej, na formularzu "Zgłoszenie pobytu stałego".
 3. Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.
 4. Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje potwierdzenie zameldowania ważne do chwili zmiany miejsca pobytu.
 5. W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Wymeldowania można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego.
 6. Zameldowania w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz.2096) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 7. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 8. Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego zastępuje zameldowanie. Zameldowania dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.
 9. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości, o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej. W tym trybie rozstrzygane są też wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem.
Opłaty: brak

W przypadku kiedy zameldowania dokonuje pełnomocnik - opłata wynosi 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo   Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

płatne w kasie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Daszyńskiego 1,

bądź na bankowy rachunek urzędu - PKO BP SA oddział Bogatynia 05 1020 2137 0000 9302 0118 1908

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

Forma załatwiania sprawy: pisemna

Miejsce złożenia dokumentów Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Daszyńskiego 13 pokój nr 4 /parter/

Miejsce odebrania dokumentów Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Daszyńskiego 13 pokój nr 4 /parter/

Informacji udziela/sprawę prowadzi:
Ewa Piszczek- inspektor ds. ewidencji ludności
Marta Nych - podinspektor ds. ewidencji ludności
tel. 75 7725225; 75 7725224
e-mail: obywatelski@bogatynia.pl  

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 ze zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U z 2017 r., poz. 2411);
 4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 700 ze zm.);
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U z 2019 r., poz. 1000 ze zm.)

Formularze:

 1. Zgłoszenie pobytu stałego
 2. Pełnomocnictwo
 3. Oświadczenie (wypełniamy tylko w przypadku zameldowania w formie dokumentu elektronicznego)

Załączniki

Pełnomocnictwo (182.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oswiadczenie właściciela lokalu (tylko do elektronicznego zameldowania) (14.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Bogatynia (187.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie pobytu stałego (414.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:UMiG Bogatynia
Źródło informacji:Roszkowski Łukas
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kamil Stuliński
Data wprowadzenia:2016-04-13 11:06:24
Opublikował:Kamil Stuliński
Data publikacji:2016-04-13 11:07:02
Ostatnia zmiana:2020-05-29 10:31:12
Ilość wyświetleń:1721

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij