Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Bogatynia

Kolorowy pasek

Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RP

Nazwa sprawy:
Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RP

Wymagane dokumenty:
 1. Wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie pobytu czasowego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) - zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 2. Dowód osobisty lub paszport.
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, którym może być: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu - do wglądu (w oryginale).
 4. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
  - pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
  - dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

Uwagi:

 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 2. Zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się w formie pisemnej, na formularzu "Zgłoszenie pobytu czasowego". Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu, przy czym pobyt czasowy jest rozumiany jako przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.
 3. Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów
 4. Osoba zgłaszająca pobyt czasowy może otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na własny wniosek. Zaświadczenie jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.
 5. W przypadku zmiany miejsca pobytu czasowego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu czasowego. Czynności tej można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu czasowego.
 6. Zameldowania na pobyt czasowy można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14   czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 7. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 8. Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego zastępuje zameldowanie. Zameldowania dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.
 9. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej. W tym trybie rozstrzygane są też wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem.

Opłaty: brak

 1. W przypadku kiedy zameldowania dokonuje pełnomocnik - opłata wynosi 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo
  Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
   
 2. Osoba zgłaszająca pobyt czasowy może otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na własny wniosek-opłata skarbowa 17 zł

  płatne w kasie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Daszyńskiego 1,
  bądź na bankowy rachunek urzędu - PKO BP SA oddział Bogatynia 05 1020 2137 0000 9302 0118 1908

Termin  załatwienia sprawy: niezwłocznie

Forma załatwiania sprawy: pisemna

Miejsce złożenia dokumentów: Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 4 (parter)

Miejsce odebrania dokumentów:  Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 4 (parter)

Informacji udziela/sprawę prowadzi:
Ewa Piszczek- inspektor ds. ewidencji ludności
Marta Nych - podinspektor ds. ewidencji ludności
tel. 75 7725225;  75 7725224
e-mail: obywatelski@bogatynia.pl

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1397 ze zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2411);
 3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.);
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

Formularze:

 1. Zgłoszenie pobytu czasowego
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
 3. Pełnomocnictwo
 4. Oświadczenie (wypełniamy tylko w przypadku zameldowania w formie dokumentu elektronicznego)

Załączniki

Pełnomocnictwo (182.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie właściciela lokalu (tylko do elektronicznego zameldowania) (14.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Bogatynia (187.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie pobytu czasowego (398.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie zaświadczenia iod-1 (850.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:UMiG Bogatynia
Źródło informacji:Roszkowski Łukasz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kamil Stuliński
Data wprowadzenia:2016-04-13 11:09:07
Opublikował:Kamil Stuliński
Data publikacji:2016-04-13 11:10:05
Ostatnia zmiana:2020-05-29 11:23:16
Ilość wyświetleń:880

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij