ZAWIADOMIENIE
     
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446/ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  21 czerwca 2016r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4.Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii dla Miasta i Gminy Bogatynia za rok 2015 oraz raport z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Miasta i Gminy Bogatynia za rok 2015.
5.Podjęcie uchwał:
5.1. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Bogatynia na rok 2016 /projekt nr 42.2016/
5.2. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy i Miasta Bogatynia na rok 2016-2018  /projekt nr 43.2016/
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Informacje i komunikaty przewodniczącej.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska