Nazwa sprawy:
Przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy odbywającymi ćwiczenia wojskowe

Wymagane dokumenty:

 • wniosek żołnierza rezerwy o przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego,
 • zaświadczenie dowódcy jednostki o odbytych ćwiczeniach wojskowych,
 • zaświadczenie pracodawcy o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia pracownika wydane dla celów przyznania rekompensującego świadczenia pieniężnego lub naczelnika urzędu skarbowego o kwocie dziennego utraconego dochodu wydane dla celów przyznania rekompensującego świadczenia pieniężnego - w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą,

Opłaty:
Podanie oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin  załatwiania sprawy:
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów

Forma załatwiania sprawy:
decyzja  administracyjna

Tryb odwoławczy:
odwołanie do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem tutejszego Urzędu Miasta i Gminy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Uwagi:

 1. Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych, pomniejszona o uposażenie, jakie osoba otrzymała z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.
 2. Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
 3. W przypadku gdy prowadzona przez żołnierza działalność gospodarcza w miesiącu poprzedzającym okres odbytych ćwiczeń wojskowych nie przynosiła dochodu lub przynosiła straty lub gdy nie jest możliwe ustalenie wysokości dochodu uzyskiwanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej, świadczenie rekompensujące przysługuje temu żołnierzowi w kwocie wynikającej z podzielenia przez 21 minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w okresie odbywania ćwiczeń, i następnie pomnożenia przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.
 4. Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego należy złożyć nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

Miejsce złożenia  dokumentów:
- osobiście:
Kancelaria Urzędu, ul. Daszyńskiego 1,  pokój nr 3 (parter)
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia

Miejsce odebrania dokumentów:
- osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. Daszyńskiego 13,  pok. Nr 6 / I piętro / 
lub
- drogą pocztową    

Sprawę prowadzi/ Informacji udziela:
Agnieszka Kluczyk-inspektor
tel. 75 7725-223
e-mail: obywatelski@bogatynia.pl

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

 Formularze:

 1. Wniosek żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia pieniężnego
 2. Zaświadczenie o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi