ZAWIADOMIENIE

      
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446/ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  7 września 2016r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4.Przygotowanie i realizacja inwestycji w 2016 roku.
5.Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.
6.Podjęcie uchwał:
6.1 zmieniająca uchwałę XLIX/881/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 października 2012r., w sprawie podziału Gminy i Miasta Bogatynia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych /projekt nr 113.2016/
6.2 w sprawie nadania nazwy ulicy /projekt nr 112.2016/
7.Sprawy różne, wolne wnioski.
8.Interpelacje i zapytania.
9.Informacje i komunikaty przewodniczącej.
10.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska