OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W JELENIEJ GÓRZE

z dnia 24 października 2016 r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bogatyni przeprowadzonych w dniu 23 października 2016 r.

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bogatyni przeprowadzonych w dniu 23 października 2016 r.
 

Część I.
Dane ogólne

 1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.
 2. Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandydatów przez 2 komitety wyborcze.
 3. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie głosowania.
 4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 715.
 5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 161.
 6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 161, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 22,52%.
 7. Wybrano 1 radnego.

Część II.
Wyniki wyborów

Rozdział 1.
Okręg wyborczy nr 2

 1. Liczba wybieranych radnych wynosiła 1.
 2. Wybory odbyły się.
 3. Głosowanie przeprowadzono.
 4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 715.
 5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 161.
 6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 161, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 22,52%.
 7. Liczba głosów nieważnych wyniosła 2,
  co stanowi 1,24% ogólnej liczby głosów, w tym:
  1) z powodu postawienia znaku "x" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0,
  2) z powodu niepostawienia znaku "x" obok nazwiska żadnego kandydata 0,
  3) z powodu postawienia znaku "x" wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata 0.
 8. Liczba głosów ważnych wyniosła 159, co stanowi 98,76% ogólnej liczby głosów.
 9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

  1) SIWAK Artur Paweł 149
       lista nr 1 KWW ARTURA SIWAKA

  2) DOBRYCHŁOP Wojciech Janusz 10
       lista nr 2 KWW WOJCIECHA DOBRYCHŁOP LEPSZA BOGATYNIA
   
 10. Radnym został wybrany:

  1) z listy nr 1 KWW ARTURA SIWAKA:

  a) SIWAK Artur Paweł
   
 11. W okręgu 2 wszystkie mandaty zostały obsadzone.
   

Komisarz Wyborczy
w Jeleniej Górze

/-/ Ewa Szymańska-Habzda


 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951
i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072, z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281 oraz z 2016 r 1232 i 1250.