ZAWIADOMIENIE

     
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  16 lutego 2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.


Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego /projekt nr 32.2017/
3.Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Peremicki