ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu   27 lutego 2017 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.


Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4.Podjęcie uchwał:
4.1. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Bogatynia /projekt nr 33.2017/
4.2. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla grupy taryfowej stanowiącej gospodarstwa domowe na terenie miasta i gminy Bogatynia /projekt nr 34.2017/
4.3 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Powiatu Zgorzeleckiego na rzecz Gminy Bogatynia /projekt 35.2017/
4.4. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 36.2017/
4.5. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 37.2017/
4.6. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 38.2017/
4.7. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/328/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 28 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 39.2017/
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Informacje i komunikaty przewodniczącej.
8. Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska